Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Ochrony Drzew „MiastoDrzew”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław
 4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.
 8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Celami Stowarzyszenia są:
  1. Działalność na rzecz rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego Polski;
  2. Przeciwdziałanie wycince i niszczeniu drzew, krzewów i terenów zieleni;
  3. Zmiana świadomości społecznej w postrzegania roli drzew, krzewów i zieleni w otoczeniu człowieka;
  4. Ochrona środowiska, szczególnie na terenach miejskich;
  5. Ochrona zabytków, w tym szczególnie zabytkowych założeń zieleni;
  6. Wspieranie zrównoważonego rozwoju architektury i urbanistyki.
 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
  1. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec działań negatywnie wpływających na elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski;
  2. Występowanie o informację publiczną i informacje o środowisku oraz ich rozpowszechnianie;
  3. Akcje i interwencje bezpośrednie;
  4. Edukacja i podnoszenie świadomości społecznej, również przez propagowanie dobrych praktyk;
  5. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych;
  6. Wnioskowanie o nasadzenia drzew, krzewów i zieleni niskiej;
  7.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi i urzędami w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego.
 11. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą na Zebraniu Członków po rekomendacji dwóch członków i autoprezentacji kandydata.
 13. Członek ma prawo:
  1.   Do głosowania na Zebraniach Członków;
  2.   Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  3.   Do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
  4.   Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach na Przedstawiciela Stowarzyszenia.
 14. Członek obowiązany jest do:
  1. Aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;
  2. Uczestniczenia w Zebraniach Członków;
  3. Przestrzegania Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia;
  4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Złożenia pisemnej rezygnacji;
  2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zebranie Członków za łamanie zasad Regulaminu lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia za brak aktywności powyżej 6 miesięcy bez usprawiedliwienia.
 16. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 17. Władzami Stowarzyszenia są wszyscy członkowie.
 18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.
 19. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 20. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 21. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 30% członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 5 osób.
 22. Kadencja Przedstawiciela trwa 12 miesięcy. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  2. Sygnowanie dokumentów Stowarzyszenia.
 24. Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków może podjąć uchwałę o zmianie Regulaminu.
 25. Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności min. 70% członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.