Cele

Celami Stowarzyszenia są:

– Działalność na rzecz rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego Polski;
– Przeciwdziałanie wycince i niszczeniu drzew, krzewów i terenów zieleni;
– Zmiana świadomości społecznej w postrzegania roli drzew, krzewów i zieleni w otoczeniu człowieka;
– Ochrona środowiska, szczególnie na terenach miejskich;
– Ochrona zabytków, w tym szczególnie zabytkowych założeń zieleni;
– Wspieranie zrównoważonego rozwoju architektury i urbanistyki.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

– Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec działań negatywnie wpływających na elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski;
– Występowanie o informację publiczną i informacje o środowisku oraz ich rozpowszechnianie;
– Akcje i interwencje bezpośrednie;
– Edukacja i podnoszenie świadomości społecznej, również przez propagowanie dobrych praktyk;
– Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych;
– Wnioskowanie o nasadzenia drzew, krzewów i zieleni niskiej;
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi i urzędami w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego.

dab-wroclaw