List otwarty w sprawie zaprzestania masowej wycinki drzew we Wrocławiu

W lutym 2014 roku złożyliśmy w Urzędzie Miejskim List Otwarty w obronie starych drzew skierowany do Prezydenta Miasta podpisany przez ponad 1 200 wrocławian. 

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako świadkowie postępującego procesu dewastacji zieleni w mieście, wyrażamy oburzenie niespotykaną skalą wycinki drzew (w 2010 r. – ponad 5 tys., w 2011 r. – ponad 6 tys., w 2012 r. – blisko 10 tys. wyciętych drzew), dokonywanej często przy braku merytorycznych uzasadnień decyzji, także w przypadku okazów o pomnikowych rozmiarach.

Wrocław w powszechnej opinii był miastem zielonym, którego włodarze z wielkim pietyzmem traktowali drzewa jako nieodłączny element środowiska bytowania człowieka. Zasobność Wrocławia w szlachetny starodrzew o niekwestionowanej wartości przyrodniczej, kulturowej i ekonomicznej wynika z wieloletniej tradycji planowania przestrzennego, gdzie zieleń stanowiła jeden z priorytetów. Na ten dorobek pracowały pokolenia, my zaś wyrażamy troskę i zaniepokojenie o zachowanie tego dziedzictwa.

Drzewa, zwłaszcza stare, duże okazy, stanowią ważną część infrastruktury miasta, która współtworzy jego atrakcyjność dla mieszkańców i inwestorów. Drzewa nie tylko produkują tlen, pochłaniają zanieczyszczenia, chronią przed hałasem, ale i podnoszą wartość nieruchomości. Ta zielona infrastruktura, w razie zniszczenia, nie może być odtworzona za żadne pieniądze – odtworzenie 100-letniego dębu trwa dokładnie sto lat.

Obowiązujące ustawy, Europejska Konwencja Krajobrazowa oraz lokalne dokumenty strategiczne i planistyczne (Zasady polityki ekologicznej Wrocławia, Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia) podkreślają rolę podtrzymania i kontynuacji przyrodniczej struktury miasta i nakładają szereg obowiązków na organy decyzyjne. Domagamy się konsekwentnego ich wypełniania.

Mając na uwadze powyższe wysuwamy następujące postulaty:

1. Natychmiastowe zatrzymanie masowej wycinki drzew w obrębie gminy Wrocław.

2. Zaprzestanie traktowania wycinki drzew jako źródła planowanych wpływów do budżetu miasta.

3. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu zintegrowanej z monitoringiem zmian zachodzących w zasobach zieleni miejskiej oraz publicznie udostępnienie bazy danych.

4. Zapewnienie powszechnego dostępu do aktualnych informacji o prowadzonych inwestycjach i planowanych wycinkach w ich następstwie, z uwzględnieniem szczegółowych danych odnośnie liczby drzew, ich lokalizacji, wieku, składu gatunkowego oraz ujawnienia pełnej decyzji o ich wycince (pełna informacja na BIP UM).

5. Utworzenie skutecznego systemu nadzoru nad drzewostanem, któremu zagraża zniszczenie w następstwie prac budowlanych lub nieprawidłowych prac pielęgnacyjnych.