Mieszkańcy ul. Brossa w obronie drzewa

Wspólnota mieszkaniowa w połowie grudnia 2014 roku zwróciła się do Zarządu Zieleni Miejskiej z prośba o pozwolenie na przycięcie kilku suchych gałęzi drzewa rosnącego na terenie miejskim przy ul. Brossa  12-14. Jest to pokaźnych rozmiarów klon jesionolistny – rozgałęziony na trzy konary o obwodach  182 cm, 215 cm i  158 cm.

Na wniosek nie dostali odpowiedzi, jednak w dniu 19.01.2015 r. ZZM wystosował do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta wniosek o zgodę na usunięcie drzewa – który wspólnota otrzymała jako strona w sprawie. Pismo za zgodą przedstawicieli wspólnoty przedstawiamy poniżej.

Jak widać stroną w sprawie jest także Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który dokonał zgłoszenia w sprawie przedmiotowego drzewa.

brossa1W piśmie niestety nie podano terminu oględzin drzewa, a wiadomo, że w okresie bezlistnym ciężko ocenić żywotność drzewa. Ponadto specjaliści od ochrony przyrody upierają się, że oględziny drzew pod kątem występowania gatunków chronionych wykonywane poza okresem wegetacyjnym nie są miarodajne.

Mieszkańcy nie zgadzają się na wycinkę tego drzewa, argumentując, że drzewo jest latem całe zielone, a suche są jedynie dwie gałęzie (o których usunięcie wnioskowali). Wskazują także, że w drzewie mieszka mnóstwo ptaków, w tym dzięcioł zielony. Uważają, że po podcięciu tych dwóch gałęzi nie będzie żadnego faktycznego zagrożenia. Zastanawiają się także, dlaczego ZZM nie przeprowadzi pielęgnacji tego drzewa, zamiast od razu wycinać.

W dniu 5 lutego 2015 r. mieszkańcy wystosowali pismo do WŚiR UM ze stanowczym protestem przeciwko wycięciu drzewa. Pod listem podpisało się 19 osób. List prezentujemy poniżej.

brossa2

Urząd nie musi uwzględniać tego głosu, gdyż drzewo rośnie na terenach miejskich i wszystko odbywa się między różnymi jednostkami Urzędu Miasta. Mamy jednak nadzieję, że głos mieszkańców zostanie wysłuchany, a drzewo po usunięciu obumarłych konarów i odpowiednim zabezpieczeniu będzie żyło jeszcze wiele lat.

W dniu 19 lutego 2015 r. wspólnota otrzymała odpowiedź z WŚiR UM następującej treści:

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że do tut. Wydziału w ostatnich dniach wpłynął wniosek, sprawa jest w toku i podlega analizie.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. z poz. 267 z późn. zm.) w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Jednocześnie informujemy, że każdorazowo przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu tut. Wydział przeprowadza oględziny w terenie, w celu oceny stanu roślin wnioskowanych do usunięcia i zweryfikowania informacji przedstawionych we wniosku.

 

Z niecierpliwością czekamy na wiosnę oraz wyjaśnienie stanu faktycznego drzewa. Jesteśmy w kontakcie z mieszkańcami i na pewno poinformujemy o ostatecznym rozstrzygnięciu.

Dla wszystkich niech historia ta będzie zachętą, że warto zainteresować się losem drzew w naszym otoczeniu i zaangażować w ich ochronę zanim zostanie wydana decyzja zezwalająca na wycinkę. Gdy widzimy ekipę pilarzy jest już niestety za późno.